Słownik pojęć z zakresu techniki grzewczej

słownik pojęć

Aby ułatwić komunikację pomiędzy klientem a instalatorem, postanowiliśmy umieścić na naszym blogu firmowym słownik podstawowych pojęć technicznych. Zapraszamy do współtworzenia i umieszczania w komentarzach następnych haseł.

akumulacja ciepła– zdolność materiałów do magazynowania ciepła.

ciepło spalania to ilość energii, która jest oddawana do otoczenia w czasie spalania określonej substancji i w ustalonych warunkach.  Przy podawaniu tej wartości bierze się pod uwagę warunki idealne, czyli zakłada się, że spalony zostanie cały opał. Podawana wartość uwzględnia ciepło kondensacji pary wodnej.

ciśnienie zasilania gazu minimalne ciśnienie robocze (dynamiczne) gazu na zasilaniu kotła.

c.w.u.– ciepła woda użytkowa

cyrkulacja c.w.u – dodatkowy przewód łączący najdalszy punkt poboru c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., po zamontowaniu na nim pompy, umożliwia cyrkulację c.w.u. w instalacji i natychmiastowy wypływ ciepłej wody po odkręceniu kranu.

cząsteczka wody – woda, czyli tlenek wodoru składa się z jednego atomu tlenu i dwóch wodoru.

czujnik ciągu kominowego czujnik temperatury umieszczony w przerywaczu ciągu kominowego kotła, podaje sygnał do wyłączenia kotła w przypadku nawrotu spalin do pomieszczenia.

dopuszczalna temperatura zasilania maksymalna, dopuszczona przez producenta temperatura wody

dyfuzja proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek  i prowadzący do wyrównywania stężenia (lub temperatury) każdej z dyfundujących substancji w całym układzie. W budownictwie – przenikanie cząstek gazu przez przegrodę budowlaną.

elektryczne podgrzewacze wody – służą do wytwarzania i gromadzenia ciepłej wody przeznaczonej do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej. Dzielą się ze względu na rodzaj grzałki na suche i mokre; ze względu na sposób zainstalowania na wiszące pionowe, wiszące poziome, stojące na podstawie, stojące na podłożu.

grzejnik pokojowy (kaloryfer) – Grzejnik pokojowy oddaje ciepło poprzez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrza) i poprzez promieniowanie. Grzejniki mogą być żeliwne i stalowe, grzejniki płytowe, konwektory oraz specjalne odmiany konstrukcyjne grzejników np. grzejniki łazienkowe w postaci suszarek do ręczników. 

hydrofobowa powłoka – powłoka ochrona, tworzona na gładkiej powierzchni, na której nano cząsteczki łączą się w sieć. Duże cząsteczki wody, nie mogą przez nie przeniknąć i spływają po powierzchni, zabierając ze sobą brud. Grzyby, glony, pleśń, osady z kamienia i mydła nie mają możliwości przywarcia do powierzchni.

inhibitor –  związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie  reakcji chemicznej

Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwają jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji – rdzy i osadu. 

instalacja geotermalna – w odwiertach o głębokości 50-250 m umieszczone są pionowo sondy gruntowe. Krąży w nich wodny roztwór glikolu, który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje do pompy ciepła.

 

instalacja otwarta – woda z instalacji c.o. ma styczność z powietrzem atmosferycznym

instalacja zamknięta (ciśnieniowa) – woda z instalacji c.o. nie ma styczności z powietrzem atmosferycznym.

kamień kotłowy – osad wytrącający się z wody po jej podgrzaniu.  Woda, którą wlewamy do kaloryferów z instalacji wodociągowej, zawiera różne związki chemiczne: (berylowce, siarczany, chlorki, azotany i kwaśne węglany), które pod wpływem działania temperatury zmieniają stan skupienia z płynnego na stały. Tworzą w ten sposób osad zwany kamieniem kotłowym. Osobno musimy potraktować niezwykle twarde i niebezpieczne dla całego systemu centralnego ogrzewania, osady z krzemianów. Osiadający na powierzchniach osad tworzy warstwę izolacyjną i zmniejsza wydajność cieplną. Jeden milimetr osadu zmniejsza wydajność układu o 5%. Kamień zalega w sposób nierównomierny, co prowadzi do zmian naprężeń i może spowodować pęknięcie rury, uszkodzenie pieca lub innych urządzeń.

koagulacja – łączenie rozproszonych w wodzie, nie opadających zanieczyszczeń w większe skupiska, w wyniku czego powstają łatwe do przefiltrowania osady i kłaczki

kondensat – skondensowana para wodna, jeden z produktów spalania paliwa. Ciepło skondensowanej pary wodnej (ciepło utajone) wykorzystują kotły kondensacyjne.

kotły dwufunkcyjne – przeznaczone do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

kotły jednofunkcyjne – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania. Może współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.

kotły kondensacyjne – zużywają mniej energii, niż to ma miejsce w przypadku konwencjonalnego kotła grzewczego. Poprzez zastosowanie wymiennika ciepła o dużej powierzchni czynnej, wykonanego w postaci gładkich rur ze stali szlachetnej, wykorzystuje ona także ciepło zawarte w parze wodnej, które w kotłach konwencjonalnych jest tracone wraz ze spalinami.

korozja metali– proces stopniowego niszczenia struktury metalu następujący w wyniku reakcji chemicznych metalu ze składnikami otoczenia lub procesów elektrochemicznych.

korozja wżerowa Nierówna powierzchnia osadu kamienia powodować też może tworzenie uskoków. W takich zakamarkach tworzy się roztwór przesycony i miejsce to jest bardziej narażone na działanie agresywnej wody. W tych miejscach powstaje korozja wżerowa, która jest często bezpośrednią przyczyną uszkodzenia wymiennika ciepła lub nieszczelności w systemie c.o.

odczyn pH wody – informuje nas o tym, czy woda ma charakter kwaśny, neutralny, czy zasadowy. Do pomiaru pH stosujemy skalę od 0 do 14. Odczyn pH wskazujący na neutralność wody wynosi od 6,5 do 9,5. Poniżej 6,5 mamy do czynienia z wodą zasadową, im wskaźnik jest wyższy, tym woda jest bardziej kwaśna. W środowisku kwaśnym metale szybciej korodują, w zasadowym szybciej osadza się kamień kotłowy.

ogrzewanie grawitacyjne – działanie ogrzewania wodnego grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanego zmianą jej temperatury.

ogrzewanie podłogowe – wężownice rurowe ogrzewania podłogowego są ułożone w wylewce. Poprzez nagrzaną podłogę (temperatura nie wyższa niż 29 st. C) ogrzewa się pomieszczenie.

otwarta komora spalania – urządzenie grzewcze pobiera powietrze spalania z pomieszczenia, w którym ją ustawiono. Dopływ powietrza zapewnia się poprzez otwory umieszczone w ścianie zewnętrznej.

podgrzewacz przepływowy – ogrzewa wodę użytkową, gdy podczas pobierania przepływa ona przez grzejnik. Podgrzewacz przepływowy może być gazowy lub elektryczny.

podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody – ogrzewa wodę użytkową przed jej pobieraniem i przechowuje ją do dalszego użytku. Czas nagrzewania zależy od wielkości podgrzewacza, mocy cieplnej oraz od żądanej temperatury wody.

podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody – ogrzewa wodę użytkową przed jej pobieraniem i przechowuje ją do dalszego użytku.

pompa ciepła dostarcza ciepło ze źródła o niższej temperaturze (ziemia, woda, powietrze) do wymiennika o wyższej temperaturze. Schemat działania pompy opisaliśmy w artykule „ Pompa ciepła”.

 

regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej

regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Często ma wbudowany programator, umożliwiający zaprogramowanie temperatury zależnie od pory dnia.

rekuperator – element wentylacji mechanicznej umożliwiający odzyskiwanie ciepła ze zużytego powietrza usuwanego przez wentylator na zewnątrz budynku

sposoby oddawania ciepła przez grzejniki – Grzejnik oddaje ciepło do otoczenia poprzez:
– promieniowanie – emitowanie ciepła w postaci fal elektromagnetycznych. Otoczenie (ściany, meble, ludzie) pochłaniają je i podwyższają swoja temperaturę.
– konwekcję naturalną – opływające grzejnik powietrze nagrzewa się. Ponieważ ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość, czyli jest lżejsze, unosi się do góry, na jego miejsce napływa powietrze chłodne.
– konwekcję wymuszoną – naturalny przepływ powietrza zostaje przyspieszony poprzez zastosowanie wentylatorów

uszczelniacze płynne – płynny uszczelniacz wprowadzony do obiegu c.o. samodzielnie znajdzie nieszczelność, po zetknięciu z powietrzem krystalizuje się i tworzy, w miejscu pęknięcia rury, korek. Wiodącym producentem płynnych uszczelniaczy jest firma RepaTech

2 myśli nt. „Słownik pojęć z zakresu techniki grzewczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *